Tìm số tự nhiên nhỏ nhất n sao cho là số chính phuong nhỏ nhất

Có hai cách làm sau:
Cách 1: Sử dụng hằng đẳg thức
Dễ nhìn thấy hằng đẳng thức thứ 1:

Nên là giá trị nhỏ nhất cần tìm.
Cách 2: Phím lặp trong máy tính
Ghi vào màn hình máy tính

Bấm phím: QzQrQz+1QyQxQrs
2^8$+2^11$+2^Qz

Tiếp theo bấm r, ta nhập , bấm liên tiếp dấu =, ta xem tới khi nào B được một giá trị nguyên, bấm E sẽ xem lại được A.
Vậy hay .