Chẳng hạn, tính \(\large 15_{10}\times 37_{10}\) trong phương thức thập phân, rồi chuyển đổi kết quả sang thập lục phân.

Ta viết kết quả dưới dạng thập lục phân là 0000022B.

Trong trường hợp cần tính toán trong môi trường phức tạp hơn, ví dụ tính \(\large 10_{10}+10_{16}+10_2+10_{.8}\) và hiển thị kết quả là giá trị thập phân, ta thực hiện như sau:

Cd(DEC) TR1(d) 10 + TR2(h) 10 + TR3(b) 10 + TR4(o) 10 =

Xem lại lý thuyết về Tính toán cơ số N trên Casio fx 580vnx tại đây.