Đề bài: Bà Nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X lãi suất \(2\%\)/quý trong 15 tháng. Số tiền thứ hai gửi ở ngân hàng Y lãi suất \(2,15\%\)/quý trong 12 tháng. Nếu lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là 189841000 đ. Hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

 

Bài giải


Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X.
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là \(Y=200 000 000-X\).
Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: \(A=X(1+2\%)^5\,\,\,\,\,(1)\).

Lãi gộp vốn trong ngân hàng Y trong 4 quý là: \(B=Y(1+2,15\%)^4\,\,\,(2)\).

Tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng: \(A+B-200000000=189841000\,\,\,\,(3)\).

Từ \((1),\,(2),\,(3)\), ta có phương trình:

 

\(X(1+2\%)^5+(200 000 000-X)(1+2,15\%)^4-200000000=18984100\)


Giải ra ta được \(X=80 000 000\). Suy ra \(Y=120000000\).

Bài viết từ Kho ứng dụng Bitex.