Cài đặt bảng tính TABLE bao gồm:

  • Tính toán một hàm $f(x)$.
  • Tính toán hai hàm $f(x),\,g(x)$.

Đặc biệt khi tính toán:

  • Tính toán một hàm $f(x)$ thu được 45 dòng giá trị.
  • Tính toán hai hàm $f(x),\,g(x)$ thu được 30 dòng giá trị.