Để biểu diễn một số nguyên âm, ví dụ − 11 trong hệ thập phân rồi chuyển sang hệ nhị phân ta thực hiện như sau:

w3 T  1 

, với mẫu 8 bit kết quả là 11110101