1.MathI/MathO (Số tự nhiên đầu vào/ số tự nhiên đầu ra).
  • Đầu vào (Input): nhập một giá trị đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng phân số, căn thức hoặc π.

Ví dụ:

2. MathI/DecimalO (Số tự nhiên đầu vào/số thập phân đầu ra).
  • Đầu vào (Input): nhập một giá đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng số thập phân.

Ví dụ:

3. Linel/LineO (Dòng đầu vào/số tự nhiên dòng đầu ra).
  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biếu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng số thập phân.

4. Linel/DecimalO (Dòng đầu vào/số thập phân đầu ra).
  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biểu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là số thập phân theo dòng.

Ví dụ: