Cài đặt hiển thị số phức.
  • Cài đặt hiển thị số phức bao gồm $a+bi$ (hiển thị dạng số phức hình chữ nhật) và $r$∠$\theta$ (hiển thị dạng lượng giác).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính đang trong Phương thức COMPEX và hiển thị như sau:

So sánh cài đặt hiển thị số phức

Vậy $z=1+i=\sqrt{2}\left(\cos{45^\circ}+i\sin {45^\circ} \right)=\sqrt{2}\left( \cos{\dfrac{\pi}{4}}+i\sin{\dfrac{\pi}{4}} \right)$.