• Cài đặt hiển thị Thống kê bao gồm Bật và Tắt tần số.
  • Khi ở hai chế độ này, màn hình máy tính đang trong phương thức tính toán Thống kê hiển thị như sau: