Các ký hiệu kỹ thuật
  • Cài đặt ký hiệu kỹ thuật gồm On (Bật) và Off (Tắt).
  • Khi ở chế độ bật, màn hình sẽ hiển thị ký hiệu E phía bên trên:
  • Các thông số ký hiệu kỹ thuật:

Cài đặt BẬT/TẮT ký hiệu kỹ thuật