Ví dụ: Trong môi trường số phức, tính $i^5,i^{10}, i^{20}$.

  • Nhập vào biểu thức $i^x$ b^[.
  •  Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 5=
  • Ž Bấm ==, màn hình hiển thị:

  • Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 10=
  •  Bấm ==, màn hình hiển thị:

  • Thực hiện tương tự cho $i^{20}$: