Để kiểm tra các số từ 1018091 trở về sau là số nguyên tố ta thực hiện trên CASIO fx 580vnx như sau:

  • Lưu số đó vào A, khai căn số A để biết dừng thuật toán ở dưới vào lúc nào.
  • Viết lên màn hình:   
  • Nhấn dấu = liên tục cho đến khi nào mẫu số còn nhỏ hơn hoặc bằng \(\large \sqrt{A}\). Nếu phép chia không là phép chia hết nghĩa là số \(\large A\) không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng Nếu phép chia không là phép chia hết nghĩa là số A không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng.

Ví dụ 29 Chứng minh rằng số 1018091 là số nguyên tố.

Nhấn liên tục dấu = khoảng 504 lần và quan sát kết quả, không có kết quả nào là số nguyên, cuối cùng 

Ta thấy số 1018091 không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng \(\large \sqrt{1018091}\) nên nó là số nguyên tố.