CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỨC TỪ ĐỀ-CÁC SANG LƯỢNG GIÁC

Bài toán: Chuyển số phức $z=1+i$ về dạng lượng giác.

Vào phương thức Complex: w2

Bấm OPTION, cuộn con trỏ, quan sát hai tính năng về chuyển đổi số phức:

  • Nhập vào  1+bTR1=

Góc được chuyển về Radian:

Vậy $z=1+i=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)$.

CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỨC TỪ LƯỢNG GIÁC SANG ĐỀ-CÁC

Bài toán: Chuyển số phức $z=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)$ về dạng Đề-các.

Vào phương thức Complex:w2

  • Cài đặt góc ở Radian: qw(SET UP) 22
  • Nhập vào biểu thức:

Vậy $z=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)=1+i$.