Xem bài mới: Tìm nhanh cực trị hàm số bậc 3 trên Casio fx 580vnx

 

HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU

Bài toán 1: Giải phương trình $x^3-6x^2+11x-6=0$.

Cách bấm máy phương trình bậc 3

 

Nghiệm của phương trình bậc 3

 

Cực đại/cực tiểu của hàm số bậc 3

HÀM SỐ KHÔNG CÓ CỰC ĐẠI/CỰC TIỂU

Bài toán 2: Tìm cực đại/cực tiểu của hàm số $y=x^3-3x^2+3x-1$.

Tìm cực trị của hàm số bậc 3