Đề bài: Kiểm tra các số sau có phải số thập phân hữu hạn không?

\frac{3}{8}; -\frac{7}{30}; -\frac{13}{20}; -\frac{13}{125}

Bài giải:

Ta đã biết:

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta bấm FACT để kiểm tra mẫu:

Ta được:\frac{3}{8}; -\frac{7}{30}; -\frac{13}{20}; -\frac{13}{125} là các số thập phân hữu hạn.

Cách bấm máy:

8=qx
30=qx
20=qx
125=qx