Bài toán: Giải hệ phương trình:

$\left\{ \begin{array}{l}
x + y + z + t = 5\\
2x – y + 3z – t = 0\\
– x + 2y – z – t = – 2\\
3x + y + 5t – 4z = – 4
\end{array} \right.$