Bài toán 6: Khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội là \(60km\) (tính từ cột mốc quy định giữa hai tỉnh thành). Trên bản đồ tỉ lệ \(1:100000\) thì khoảng cách giữa hai tỉnh đó là bao nhiêu cm?

Giải

Gọi khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế lần lượt là \(x, y (km)\)

Theo bài ta, ta có tỉ lệ \(1:100000\) là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế nên ta có: \(\large \frac{x}{y}=\frac{1}{100000}\)

Thay số \(y=60km\)  km, ta được \(\large \frac{x}{60}=\frac{1}{100000}\Rightarrow x=60.\frac{1}{100000}=6.10^{-4}(km)=60(cm)\).