Ví dụ Giải phương trình van’t Hoff

\(\large \ln\frac{K_2}{K_1}=-\frac{\triangle H^{o}}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})\)

Cho biết:

\(\large K_1=10^6, T_2=800K, K_2=9.1\times 10^2,\triangle H^o=1.8\times 10^5(Jmol^{-1})\)

Muốn hiển thị \(\large R \) bấm q746

Bấm qr (SOLVE) với giá trị x nhập vào tuỳ ý, ta có:

Vậy, \(\large T_1=636K \)