HẰNG SỐ KHOA HỌC

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

BÀI TOÁN VÍ DỤ

Bài toán: Trái đất hút mặt trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là $R=37\times 10^7$ m, khối lượng của mặt trăng $m=7,37\times 10^{22}$ kg, khối lượng của trái đất $M=6\times 10^{24}$ kg.

Giải: