1.2 Mô tả những thay đổi quan trọng bên trong

1.2.1 Lưu được thương và dư của phép chia có dư các số nguyên.

Ví dụ 1: Tìm dư của phép chia \(\large 2004^{729}\) cho \(\large 1975\).

Phép thử thứ nhất nói rằng \(\large 2004^{n} (n\geq 4)\) sẽ tràn màn hình.
Phép thử thứ hai nói rằng \(\large 729=3^{n}\) ở đây \(\large n = 6\), thực hiện một lần và sau đó lặp 5 lần sẽ có kết quả.

Trong chương sau chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều ví dụ và bài toán chi tiết hơn để các thầy cô tham khảo.

(Còn tiếp)