Bậc THCS, ta nên cài đặt (SETUP) lại để máy tính CASIO fx 580vnx không hiển thị nghiệm của phương trình dưới dạng số phức. Trong trường hợp đó máy tính sẽ xuất ra thông báo phương trình vô nghiệm.

Cách cài đặt như sau:

qwRR 

sau đó chọn 2

Ví dụ 4 Test một phương trình bậc hai \(\large x^{2}-x+1=0\)

w9 nhập phương trình bậc hai \(\large x^{2}-x+1=0\)  

nhấn = kết quả vô nghiệm  

Ví dụ 5 Test một phương trình bậc ba \(\large x^{3}+x^{2}+x-1=0\)

w9 nhập phương trình bậc ba \(\large x^{3}+x^{2}+x-1=0\) 

nhấn = kết quả chỉ có nghiệm thực 

Tuy nhiên về phía giáo viên, việc hiển thị nghiệm phức vẫn có những công dụng nhất định mà ta có thể sử dụng như ví dụ sau đây:

Ví dụ 6 Giải phương trình:

\(\large 2(x+2)\sqrt{3x-1}=3x^{2}-7x-3\)

Do \(\large x=-2\) không là nghiệm nên điều kiện là: \(\large \frac{3x^{2}-7x-3}{x+2}\geq 0\)

wz(A) 33 nhâp hệ số 3,6−7,−14−3,−6 

Bình phương hai vế:

\(\large 4(x+2)^{2}(3x-1)=(3x^{2}-7x-3)^{2}\)

  \(\large \rightarrow 8|45|87|10|25 \rightarrow 9|-54|-13|10|25\)

Khai triển và thu gọn:

\(\large 9x^{4}-54x^{3}-13x^{2}+10x+25=0\)  (2)

Chú ý điều kiện (lớn hơn 2,71).

Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là \(\large x=\frac{7+\sqrt{29}}{2}\)