Ví dụ 38 Với \(\large a\) là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(\large \log(3a)=3\log a\)

B. \(\large \log a^{3}=\frac{1}{3}\log a\)

C. \(\large \log a^{3}=3 \log a\)

D. \(\large \log (3a)=\frac{1}{3}\log a\)

Giải.

w8 

Nhìn vào bảng ta thấy ngay AB đều bị loại.

Bấm C và điều chỉnh hàm \(\large f\) , hàm \(\large g\) tương ứng cho hai phương án còn lại.

chú ý \(\large f\) là ứng với D và \(\large g\) ứng với C.

Máy tính hiển thị lên màn hình số ký tự gấp hai lần (với cỡ bình thường) và gấp sáu lần (với cỡ nhỏ) so với các thế hệ máy tính trước đây. Màn hình với độ phân giải cao sẽ tiếp tục được phát triển để làm tăng hàm lượng thông tin được hiển thị và các tiện ích khác. Chẳng hạn các hằng số khoa học trước đây ta phải tra cứu trên vỏ máy, với máy tính CASIO fx 580vnx ta có thể tra cứu trực tiếp trên màn hình và được phân chia theo từng phạm trù.