Các dòng máy tính từ Casio FX570VN Plus trở về trước đã xử lý được các phương trình bậc hai và bậc ba. Máy tính Casio fx 580vnx cho phép giải phương trình bậc bốn là một mở rộng quan trọng để giải được các phương trình mà có thể biến đổi tương đương với một phương trình bậc bốn.

Ví dụ: Giải phương trình:

\(\large \sqrt{2x-1}+x^2-3x+1=0\)

 

 

Giải. Phương trình đã cho tương đương với:

\(\large \left\{\begin{matrix} -x^2+3x-1\geq 0 & \\ 2x-1=(-x^2+3x-1)^2 & \end{matrix}\right.\) \(\large \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2}\leq x\leq \frac{2+\sqrt{5}}{2} & \\ x^4-6x^3+11x^2-8x+2=0 & \end{matrix}\right.\) \(\large \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2}\leq x\leq \frac{3+\sqrt{5}}{2} & \\ x=1 \vee x=2-\sqrt{2}\vee x=2+\sqrt{2} & \end{matrix}\right.\) \(\large \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{ll} x=1 \\ x=2-\sqrt{2} \end{array} \right.\)

 

wx (B) 23z1=3=z1=

wz (A) 241=z6=11=z8=2=

Lưu ý: Với tính năng giải được phương trình bậc bốn, nhiều bài toán khó trước đây phải giải cầu kỳ, bây giờ trở nên đơn giản hơn trước.
Ví dụ Giải phương trình:

\(\large \sqrt{5x^2+14x+9}-\sqrt{x^2-x-20}=5\sqrt{x+1}\)

Điều kiện: \(\large x\geq 5\)

\(\large \sqrt{5x^2+14x+9}-\sqrt{x^2-x-20}=5\sqrt{x+1}\) \(\large \Leftrightarrow \sqrt{5x^2+14x+9}=\sqrt{x^2-x-20}+5\sqrt{x+1}\) \(\large \Leftrightarrow 4x^2-10x+4=10\sqrt{x^3-21x-20}\) \(\large \Leftrightarrow 16x^4-180x^3+132x^2+2020x+2016=0\)

Lưu các nghiệm lần lượt vào A, B, C, D.

\(\large \Leftrightarrow (x-8)(x+\frac{7}{4})(x^2-5x-9)=0\)

Do điều kiện  \(\large x\geq 5\) ta nhận được hai nghiệm \(\large x=8; x=\frac{5+\sqrt{61}}{2}\)