1/Tính gần đúng (chính xác đến 4 số lẻ thập phân sau dấu phấy) giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = \frac{1,4x - 5,3}{3,7x^{2} + 0,2x + \sqrt{3}}

 

2/Tìm một đa thức P(x) biết rang khi chia P(x) cho x-1; x-2; x-3 đều được số dư là 6 và P(-1) = -18.

 

3/ Tìm các chữ số a, b, c, d để có: \overline{a5}\overline{bcd} = 7850

4/ Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n^{2} là một số có 12 chữ số và có dạng n^{2} = \overline{2525******89}. Các dấu * ở vị trí khác nhau chữ số có thể khác nhau.