Tính toán và kiểm tra họ nghiệm lượng giác được viết dưới dạng \(\large \pi\) trong khi máy tính đang cài đặt Degree và ngược lại.