Phép lặp để giải bài toán số phức

 1. Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau:

   Bài giải:
  Chuyển sang chương trình số phức bấm w2
  Lưu 1+i vào A bấm 1+bqJz
  Ghi vào màn hình:
  Bằng cách bấm:

  QjQrQj+1QyQxQrQx+Qz^Qj

  Bấm r nhập D=0 và nhập B=1.
  Giá trị A không nhập, bấm =
  Bấm = cho đến khi D=20 thì ngừng.
  Kết quả:

   

   Vậy phần thực là -1024, phần ảo là 1025.

 

Giới thiệu về tác giả

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết