TỔNG QUAN

Vào Menu Số phức: w2

  • Màn hình xuất hiện biểu tượng “i”:

  • Các tính toán cơ bản trên màn hình chính.

 

MÀN HÌNH TÍNH TOÁN

Tính toán số phức: Bấm OPTION, di chuyển thanh cuộn thu được các màn hình sau:

MỘT SỐ VÍ DỤ

Bài toán: Cho $z_1=1+i,\, z_2=(1+i)^3$. Tính tổng $z_1+z_2$.

  • Vào phương thức số phức: w2
  • Nhập vào màn hình: $1+i+(1+i)^3$, kết quả thu được:

  • Vậy $z_1+z_2=-1+3i$.

Bài toán 2: Cho $z_1=1+i,\,z_2=1-i$. Tính $\dfrac{z_1}{z_2}$.

  • Vào phương thức số phức w2
  • Nhập vào màn hình: $\dfrac{1+i}{1-i}$, kết quả thu được:

Vậy $\dfrac{z_1}{z_2}=i$.