Giải phương trình sau:

5x+2\sqrt{x-2}\left ( 2\sqrt{x+1}-3 \right )=3\sqrt{x+1}+11