Bài toán: Giải phương trình: $A^2+B^2=C^2$ trong các trường hợp sau:

a/ Cho $A=4;\,C=5$. Tìm $B$.

b/ Cho $B=6;\,C=10$. Tìm $A$.

 

a/ Cho $A=4;\,C=5$. Tìm $B$.

  • Nhập vào phương trình $A^2+B^2=C^2$: Qzd+QxdQrQud
  • Nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm đang cần tìm là B:qr4=R5=RR=

  • Kết quả thu được:

b/ Cho $B=6;\,C=10$. Tìm $A$.

  • Tiếp tục nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm đang cần tìm là A:qr6=10=R0=RR=