Bài toán: Giải phương trình $y+x=y^2+1$ cho biến $y$ khi $x=3;\,7;\,13$.

  • Nhập vào phương trình $y+x=y^2+1$:

  • Bấm qr (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại $y$, nghĩa là cần nhập tham số $y$:
  • Tuy nhiên vì giải phương trình ẩn $y$ nên điều khiển con trỏ về lại nhập tham số $x$: bấm mũi tên R

  • Nhập vào $x=3$ rồi điều khiển con trỏ về $y$ và nhập $y=0$ là giá trị ban đầu:

  • Di chuyển về biến ($x$ hoặc $y$) trước khi bấm = tìm nghiệm: