Bài toán: Giải phương trình $y=x^2-x+1$ cho biến $x$ khi $y=3;\,7;\,13$.

  • Nhập vào phương trình $y=x^2-x+1$: Q)QrQ(dp[+1

  •  Bấm qr (SOLVE), màn hình hiển thị con trỏ màu đen tại $y$, nghĩa là cần nhập tham số $y$:

Con trỏ màu đen đang hiện tại $y$:

  • ŽNhập vào $y=3$: 3=

ngay lập tức máy chuyển sang hỏi nhập $x$:

  • Nhập vào giá trị ban đầu cho $x$, $x_0=0$: 0=

  •  Bấm = thu được nghiệm:

  • Lặp lại từ bước 3, thu được các nghiệm cho trường hợp: $y=7;\,y=13$. Điều chỉnh con trỏ về nhập y trước.

Với $y=7$: qrR7=0=

Với $y=13$: qrR13=0==