Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3                                       B. 8                                          C. 7                                            D. 4

Bài giải:

\(k\lambda =k_{1}\lambda _{1}\Rightarrow \lambda =\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k}\)

Điều kiện: \(0,38\mu m\leqslant \lambda \leqslant 0,76\mu m\)

Sử dụng chức năng Table

Nhập hàm số \(\frac{4\times 0,76}{x}\)

Start:1; End: 10; Step: 1

Ta có kết quả ghi vào bảng như sau:

So sánh với điều kiện, ta chọn 4. Vậy đáp án D.