Đề thi tuyển sinh đại học Khối A năm 2010 – Mã 136
Câu 22: Trong thí nghim Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại ví trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,48 μm và 0,56 μm                                                     B. 0,40 μm và 0,60 μm
C. 0,45 μm và 0,60 μm                                                     D. 0,40 μm và 0,64 μm

Bài giải:

Điều kiện: 0,4\mu m\leqslant \lambda\leqslant 0,76\mu m

Nhập hàm số: \(\frac{0,8\times 3}{2x}\)
Start: 1; End: 10; Step: 1
Ta có kết quả ghi vào bảng như sau:
 
So sánh với điều kiện, ta nhận 0,6 và 0,4.
Chọn B.