Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?
A. 6                    B. 4                          C. 3                   D. 5

Bài giải:

x=\frac{\left ( k+1 \right )\lambda .D}{a}\Rightarrow \lambda=\frac{ax}{\left ( k+1 \right )D}

Điều kiện: 0,4\mu m\leqslant \lambda\leqslant 0,76\mu m

Ww7
Nhập hàm số: \frac{2\times 3.3}{2x}=
Start: 1; End: 10; Step: 1 =
Ta có kết quả ghi vào bàng như sau:
So với điều kiện, ta nhận 4. Vậy chọn B.