Đề bài: Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. Kết quả thu được mẫu số liệu sau:
–  Tính độ dài mẫu: Bấm SHIFT 1 4 1 =
Kết quả: 30.
–  Tính giá trị trung bình: Bấm SHIFT 1 4 2 =
Kết quả: 17, 3666667
–  Tính độ lệch chuẩn: Bấm SHIFT 1 4 3 =
Kết quả: 3,124988889
 
–  Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm SHIFT 1 4 4 =
Kết quả: 3,178411372
–  Tính tổng bình phương dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 1 =
–  Tính tổng dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 2 =