qx(FACT) dùng để phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ở đây chúng ta trao đổi về việc khi giảng dạy một công thức, ta muốn máy tính hỗ trợ hiển thị công thức đó như là một công cụ hỗ trợ trực quan.

Ví dụ ta muốn kết quả thể hiện trên máy tính là:

\(\large \frac{a^x}{a^y}=a^{x-y},a^x.a^y=a^{x+y}\)

để học sinh hiểu và nhớ được công thức được thiết lập.

Ta viết lên màn hình máy tính

Đến đây ta bấm qx (FACT) 

Tương tự

Tất nhiên ta nên chọn cơ số là số nguyên tố.