Đề bài: Hình vẽ dưới đây mô tả hai trong bốn kỳ hoạt động của một động cơ đốt trong. Buồng đốt chứa khí đốt là một khối trụ có thể tích thay đổi bởi sự chuyển động lên xuống của một Pít-tông trong xi lanh. Khoảng cách từ trục khuỷu đến điểm chuyển lực lên thanh truyền là r = 2cm; xi lanh có đường kính d = 6 cm. Gọi lần lượt là thể tích lớn nhất và nhỏ nhất của buồng đốt Pít-tông chuyển động. Tính \(V_1-V_2\).

Nguyên lí hoạt động:

Kết quả hình ảnh cho thông số của xi lanh công nghệ 9

Hành trình của piston: khoảng chạy của piston trong xilanh giữa hai điểm chết: \(S = 2 * R\). Trong đó: \(R\) – bán kính quay của trục khuỷu.

Trong đó thể tích công tác: Thể tích xilanh giới hạn từ điểm cực tiểu đến điểm cực đại:

\({{V}_{h}}=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.S\) với \(D\) là đường kính xilanh.

Thay số vào ta được: \({{V}_{h}}=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.S=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.2R=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{2}.R=\dfrac{\pi {{.6}^{2}}}{2}.2=36\pi $ cm$^3\)