Nếu ta cài đặt (SETUP) cho Casio fx 580vnx bằng cách bấm qw13  ta sẽ xuất nhập công thức toán học lên một dòng, do đó có thể viết nhiều công thức, biểu thức hay phép tính lên một màn hình để dễ quan sát thay vì cuộn lên cuộn xuống như các thế hệ máy tính trước.

Ví dụ 33 Đối với bậc Trung học phổ thông.

Cho \(\large \int_{0}^{4}f(x)dx=16\) tính \(\large \int_{0}^{2}f(2x)dx\)

1. Nhập tích phân với hàm \(\large f\) đặc biệt 

2. Điều chỉnh hàm f cho phù hợp với giả thiết 

3. Nhập tích phân cần tính

Đối với bậc Trung học phổ thông, khi ta làm việc với w5 (Vector) các phép tính vectơ sẽ tuần tự hiển thị trên màn hình Casio fx 580vnx