Vấn đề: Tìm dư của 126598780950343 cho số 7741.

Tách các số trên ra thành các cụm 12659|878|095|0343 để thực hiện phép chia sau:

+Bước 1: Chia số 12659 cho 7741 được dư: 4918.

+Bước 2: Chia số 4918878 cho 7741 được dư: 3343.

+Bước 3:Chia số 3343095 cho 7741 được dư: 6724.

+Bước 4: Chia số 67240343 cho 7741 được dư: 2017.

Kết luận: Vậy dư của 126598780950343 cho số 7741 là 2017.