Xem bài viết mới: Tìm nhanh GTLN và GTLN trên casio fx 580vnx (Phần 1)

Xem thêm Video bài giảng Tìm số nghiệm lượng giác trên một khoảng cho trước:

https://www.youtube.com/watch?v=tw49w1b1a0g