Tìm số lẻ thập phân thứ 2015 của phép cộng 2.01(5)+2.(016).
Giải:
Nếu nhập C2.01Qs5$+2.Qs016=

Kết quả: 4.031571572 và số này phải số thập phân vô hạn tuần hoàn. Tuy nhiên có thể dự đoán số 2 (200…) cuối cùng được làm tròn từ số 157 (157000 …). Vì vậy ta được phần thập phân tuần hoàn là 4.03(157). Nhưng mọi phán đoán đều chưa chính xác nên ta phải kiểm tra lại.

1) Đưa số thập phân thứ nhất về dạng phân số và lưu vào bộ nhớ A bằng cách nhập:
2.01Qs5=qJz (A)
Ta được phân số 907/450.

2) Đưa số thập phân thứ hai về dạng phân số và lưu vào bộ nhớ B:
2.Qs016=qJx (B)
Ta được phân số 2014/999.

3) Tính mẫu số chung của hai phân số rồi lưu vào bộ nhớ C:
QP450q)999)=qJc (C)

4) Ta tách phần nguyên và phần chu kỳ của yêu cầu bài toán bằng cách chia lấy dư như sau:
(Qz(A)Qc(C)+Qx(B)Qc(C))QaQc(C)=
Kết quả: Phần nguyên: 4; Phần dư để tìm chu kỳ: 1577.

5) Tìm chu kỳ: 
C1577PQc=n
Ta được 0.03(157).
Vậy 2.01(5)+2.(016)=4.03(157)
Ta thấy phần tuần hoàn có chu kỳ 3, 2013 chia hết cho 3 nên số lẻ thập phân thứ 2015 của phép cộng là 7 (thứ ba tuần hoàn từ trái sang).