Tính chính xác số lớn Bài 9
 
$Tính: A=123456789123456789^2$
+ Bước 1: Khai triển hằng đẳng thức:
\(A = {{123456789 \times {{10}^9} + 123456789}^2}\)
 
\(A = {123456789^2}{.10^{18}} + {2.123456789^2} \times {10^9} + {123456789^2}\).
 
+ Bước 2: Tính $123456789^2=1,524157875019.10^{16}$, trong đó:
Vì là $10^{16}$ nên sẽ tìm hai số hạng cuối cùng của $123456789^2$ bằng cách lấy $89^2=7921$.
Vậy $123456789^2=15241578750190521$.
+ Bước 3: $2 \times 123456789 = 30483157500381042$.
+ Bước 4: Bằng cách lập bảng ta nhận được:
 
$$A=15241578780673678515622620750190521$$.