Nếu ta cài đặt (SETUP) cho Casio fx 580vnx bằng cách bấm qw13  ta sẽ xuất nhập công thức toán học lên một dòng, do đó có thể viết nhiều công thức, biểu thức hay phép tính lên một màn hình để dễ quan sát thay vì cuộn lên cuộn xuống như các thế hệ máy tính trước.

Ví dụ 34 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

\(\large d_{1}:\left\{\begin{matrix} x=1+t & \\ y=-t & \\ z=0 & \end{matrix}\right.\) \(\large d_{2}:\left\{\begin{matrix} x=1+t & \\ y=\frac{1}{2} & \\ z=-2t & \end{matrix}\right.\)

Xét ba vectơ \(\large \vec{a}=(1;-1;0), \vec{b}=(1;0;-2), \vec{c}=(0;\frac{1}{2};0)\)

w513 

T123 

T133 

C (để xoá màn hình)

T3OT4 

C (để xoá màn hình)

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là \(\large d(d_{1},d_{2}) = \frac{1}{3}\)Tất nhiên sau đó ta có thể tiếp tục các phép tính khác, chẳng hạn \(\large \cos (d_{1},d_{2})\)