Để có thể tính toán tối đa số 45 dòng giá trị của hàm số $y=f(x)$ trên một khoảng $(a;\,b)$, áp dụng công thức sau để nhập các giá trị Start, End và Step:

Còn khi người dùng chỉ cần tính toán 10 dòng giá trị trên khoảng (Start; End), nhập Step=(End-Start)/9 .

Bài toán: Liệt kê 45 dòng giá trị của hàm số $y=\sqrt{x-1}+4\sqrt{5-x}$ trong khoảng $\left[1;\,5\right]$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bảng, kết quả lấy đúng tới chữ số thập phân thứ 5.

1. Cài đặt làm tròn tới chữ số thập phân thứ 5 bằng cách bấm qw (SETUP) 31 (Fix) 5.

2. Nhấn w, chọn biểu tượng Table , sau đó bấm =.

3. Nhập hàm số s[p1$+4s5p[

4. Chọn chế độ tính toán bảng giá trị cho một hàm qwRR21

5. Nhập vào các giá trị: (Start; End; Step)=(1;5; 4/44).

1=5=4P44=

6. Bấm = để quan sát bảng giá trị.

Quan sát hai giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên bảng giá trị:

Vậy GTLN là $8, 24469$ và GTNN là $2$.