Bài toán 2: Biết rằng tổng diện tích của các hình vuông có độ dài các cạnh tương ứng \(1;2;3;4;…;10\) là \(385 m^{2}\). Tính tổng diện tích của các hình vuông có độ dài các cạnh tương ứng là \(2;4;6;8;…;20\)

Giải

Theo bài ra, ta có: \(1^{2}+2^{2}+3^{2}+…+10^{2}=385\)

Tổng diện tích của các hình vuông có độ dài các cạnh tương ứng là \(2;4;6;8;…;20\) là:

Kiểm tra lại bằng máy tính Casio fx 580vnx:

Nhập vào máy tính q[(2[)dR1E10=

Kết quả: