Bài toán 1: Ba máy bơm nước cùng bơm nước vào một bể bơi có dung tích là \(329 m^{3}\). Biết rằng thời gian để bơm được \(1 m^{3}\) nước của ba máy lần lượt là 3 phút, 4 phút và 5 phút. Hỏi mỗi máy bơm được bao nhiêu mét khối nước thì đầy bể?