THÔNG TIN CHUNG

♦ Thao tác: w3

♦ Chuyển đổi số ở các hệ đếm, bao gồm:

MỘT SỐ VÍ DỤ

Yêu cầu 1: Vào phương thức BASE-N, chuyển sang phương thức tính toán Nhị phân và tính $11_2+1_2$.

Yêu cầu 2: Tiếp tục Yêu cầu 1, chuyển sang phương thức thập lục phân và tính $1F_16+1_16$.

Yêu cầu 3: Tiếp tục từ trên, chuyển sang phương thức bát phân và tính $7_8+1_8$.