Tương ứng với giải phương trình là giải bất phương trình.

Tính năng nổi trội: Giải bất phương trình bậc bốn.

Bài toán: Giải bất phương trình: $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6 \geq 0$.

1. Vào phương thức giải bất phương trình: wz(A)

2. Chọn bậc của bất phương trình là: 4

Ž3. Chọn chiều của bất phương trình: 3