Gồm hai phương thức tính toán:

Bài toán: Tìm x:  5/6=x/7.

1. Truy cập phương thức Ratio: wu

2. Chọn phương thức tính toán phù hợp: 1

3.Ž Nhập các hệ số tương ứng: 5=6=7=