Máy tính Casio fx 580vnx đã có nhiều cải tiến đáng kể. Ví dụ, trước đây các máy tính thuộc thế hệ trước có thể lưu được 5 màn hình liên tiếp và khi cần ta có thể bấm E để theo dõi hết thông tin hoặc sử dụng lại các thông tin trên các màn hình đó. Với máy tính Casio fx 580vnx đã được nâng cấp lên thành 10 màn hình liên tiếp như vậy.

Ngoài hai bộ nhớ động là MQM(PreAns), máy tính có thể sử dụng 10 ô nhớ A, B, C, D, E, F, M, x, y, z. Ngoài ra, khi có nhu cầu ta có thể liệt kê và hiển thị hết 10 ô nhớ này lên màn hình.

Ví dụ 36 Lập sơ đồ Horner cho đa thức:

\(\large f(x)=x^{6}-21x^{5}+175x^{4}-735x^{3}+1624x^{2}-1764x+720\)

Viết phương trình lên màn hình:

qr (SOLVE) 

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ (RECALL) 

Bấm E 8 lần để cuộn lên 8 màn hình. 

Điều chỉnh 

qr (SOLVE) 

 Lập sơ đồ Horner với x = M, sau đó cuộn màn hình lên để cập nhật.

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ (RECALL) 

Tiếp tục w924   nhập các hệ số 1, A,B,C,D

Tóm lại: \(\large f(x)=x^{6}-21x^{5}+175x^{4}-735x^{3}+1624x^{2}-1764x+720=\) \(\large=(x −1)(x −2)(x −3)(x −4)(x −5)(x −6)\)