Một xạ thủ thi bắn súng. Kết quả số lần bắn và số điểm được ghi như sau:

Điểm456789
Lần bắn814312913

Tính
a) Tổng số lần bắn
b) Tổng số điểm
c) Số điểm trung bình cho mỗi lần bắn

 

Ta thực hiện các bước bấm máy như sau để kiểm tra kết quả bài làm:
+ Vào chế độ thống kê: w3
+ Chọn cột tần số: qwR41
+ Nhập các dữ liệu: q111
+ Nhập cột X: 4=5=6=7=8=9=
+ Nhập cột tần số (FREQ): $EEEEEE8=14=3=12=
9=13=C

a) Tính tổng số lần bắn: Cq141=
Ta được kết quả Tổng số lần bắn là 59.
b) Tổng số điểm: q132=
Ta được kết quả tổng số điểm là 393.
c) Điểm trung bình cho mỗi lần bắn: q142=
Ta được kết quả số điểm trung bình cho mỗi lần bắn là 6.66.